Návštěvní řád O DIVADLE

 1. Zakoupením vstupenky divák souhlasí s Návštěvním řádem MD a Obchodními podmínkami MD.
 2. Každá osoba bez rozdílu věku vstupující do divadla je povinna se prokázat platnou vstupenkou/abonentkou.
 3. Vstup a pobyt v MD je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a interních předpisů MD.
 4. Každá osoba je povinna po vstupu do MD se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování budovy a jejího vnitřního vybavení. Osoby jsou povinny zachovávat čistotu a pořádek.
 5. MD si vyhrazuje právo odepřít vstup do divadla nebo vyvést ven z divadla:
  • osobu, která je pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek,
  • osobu ve znečištěném, roztrhaném, zapáchajícím nebo nevhodném (tepláky, montérky a jiné pracovní oblečení) oděvu,
  • osobu s vlastním občerstvením,
  • osobu, která do hlediště vnáší skleněné nádoby a tekutiny,
  • osobu, která nedodržuje pravidla zdvořilosti, slušného chování, veřejného pořádku, a která svým chováním narušuje průběh představení,
  • osobu, která svým chováním navodí podezření z páchání trestné činnosti dle zákona č. 40/2009 Sb. v platném znění.
 6. Návštěvníci MD se mohou pohybovat pouze v prostoru určeném divákům. Hostům není dovoleno vstupovat do prostorů vyhrazených pouze pro personál divadla.
 7. Na požádání divadelního personálu je návštěvník během svého pobytu v MD povinen prokázat se platnou vstupenkou / abonentkou. Pokud se návštěvník platnou vstupenkou / abonentkou neprokáže, bude vyzván k opuštění MD, případně bude vyveden.
 8. Vstupenka platí výhradně pro uvedený den, hodinu, řadu a místo na ní uvedené. Vstupenka je platná pouze tehdy, je-li nepozměněná, nepoškozená, kompletní (tzn. s kontrolním útržkem), vstupenka opravňuje pouze k jednomu vstupu do divadla.
 9. Hledištní personál je oprávněn nepustit do hlediště osobu s platnou vstupenkou, která však přišla až po zahájení představení, a to v zájmu zachování nerušeného představení. Personál MD rozhodne, za jakých podmínek bude divák usazen.
 10. V případě evakuace objektu MD jsou diváci povinni dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny hledištního personálu a požární hlídky.
 11. Před vstupem do hlediště doporučujeme divákům, aby si svrchní ošacení, deštníky, příruční či neskladná zavazadla odložili v šatně. Šatna je bezplatná. V těchto věcech by neměly zůstávat žádné cenné věci ani peněžní hotovost. MD za obsah kapes a uložených zavazadlech neručí a nenese odpovědnost za jejich škodu či odcizení. V případě, že divák ztratí identifikační číslo od šatny, je povinen uhradit škodu a pokutu ve výši 100,-Kč. Věci mohou být vydány po jejich podrobném popisu, a to na konci představení.
 12. Divák je povinen dodržovat v MD zákaz propagace politických stran a spolků.
 13. MD neodpovídá za vstupenky na představení, ani za organizaci akcí, pořádaných v režimu „Pronájem“, jelikož není pořadatelem akce, pouze poskytuje prostor a zajišťuje hledištní a technické služby.
 14. Během představení platí přísný zákaz fotografování a pořizování jakýchkoli audio či video záznamů a používání mobilních telefonů.
 15. Divák svým vstupem do divadla dává pořadateli souhlas, bez dalšího upozornění personálem, k fotografování, které slouží výhradně jako propagace divadla či představení.
 16. Kdokoli zjistí zranění jakékoli osoby, je povinen uvědomit o tom hledištní personál. Provozovatel divadla nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob, či vlastním zaviněním.
 17. V celém divadle platí zákaz kouření a rozdělávání ohně.
 18. Do budovy MD je zakázán vstup zvířatům, pokud se nejedná o vodící psy.
 19. Do MD je zřízen bezbariérový přístup pro vozíčkáře, a to v maximálním počtu 2 osob na vozíčku. Místa a toalety jsou vyčleněny v přízemí divadla. Pro diváky s omezenou schopností pohybu platí:
  • osoba je povinna mít s sebou doprovod, který bude fyzicky schopen se v případě potřeby podílet na evakuaci osoby s omezenou pohyblivostí,
  • doprovázející osoba musí mít řádně zakoupenou vstupenku, která je vázána na místo vedle prostoru pro vozíčkáře – nutné nahlásit při koupi vstupenek,
  • osobě s omezenou schopností pohybu vč. doprovodu je doporučeno dostavit se do divadla 30 minut před začátkem představení s ohledem na větší komfort této osoby,
  • příchod musí nahlásit doprovázející osoba předem hledištnímu personálu či v pokladně divadla a ten určí, kterým vchodem může vozíček do divadla vjet.
 20. Změna programu je vyhrazena. Vpřípadě změny či zrušení představení jsou platné informace uvedené v Obchodních podmínkách MD.

Prosíme návštěvníky divadla o dodržování konvence společenského oděvu.

Děkujeme za respektování a dodržování uvedených ustanovení.

Aktuality